Taakomschrijving

De wet van 7 januari 2014 (BS 22.01.2014) vermeldt nauwkeurig de taakomschrijving van gerechtsdeurwaarders.
Gerechtsdeurwaarders zijn openbare ambtenaren en ministeriële officieren aan wie bij wet een hele lijst taken werden toebedeeld.
Men onderscheidt een aantal exclusieve bevoegdheden die enkel gerechtsdeurwaarders kunnen stellen en waarvoor zij een ministerieplicht hebben.
Daarnaast zijn er een aantal ‘residuaire bevoegdheden’ waarvoor de gerechtsdeurwaarders geen monopolie hebben en waarvoor zij ook geen ministerieplicht hebben.
Bovendien zijn gerechtsdeurwaarders in de eerste plaats een bemiddelaar tussen de verschillende partijen en trachten zij via een actieve rol procedures voor de rechtbank te vermijden.
Gerechtsdeurwaarders hebben ten slotte een algemene informatieplicht tegenover de rechtzoekende of klant, maar ook tegenover de schuldenaar of veroordeelde partij.

Exclusieve bevoegdheden:

 • Opstellen en betekenen van alle akten die een geding inleiden: enkel gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd om partijen via dagvaarding voor de rechtbank te brengen.
 • Betekening en tenuitvoerlegging van uitvoerbare titels zoals vonnissen: als partijen een vonnis niet vrijwillig naleven, is enkel een gerechtsdeurwaarder gemachtigd om via procedures van beslag op roerende goederen, onroerend beslag, loonbeslag etc. het vonnis alsnog te doen naleven. Dat geldt niet alleen voor vonnissen waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom aan een andere partij, maar ook voor vonnissen waarbij iemand wordt veroordeeld om iets te doen (bijvoorbeeld bomen verwijderen of gebouwen in hun oorspronkelijke staat herstellen).
 • Vaststellingen doen van zuiver materiële feiten om later in een procedure als bewijsmateriaal te dienen, zoals schade aan gebouwen of goederen, de aanwezigheid van bepaalde gegevens op het internet, vaststellingen in het kader van burenhinder, waaronder geluidshinder, onrechtmatige mededinging in handelszaken enz.
 • Opstellen van protesten tegen een ongedekte cheque of wisselbrief.
 • Gerechtelijke openbare verkoping van roerende goederen in de veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders.
 • Gerechtelijke verkoping in der minne.
 • Specifieke wettelijke bepalingen: betekenen van hoger bod bij openbare verkoop van onroerende goederen; verzet aantekenen tegen een beslissing van de federale, Vlaamse of lokale administratie inzake belastingen, parkeerboete en/of GAS.

Residuaire bevoegdheden

 • Minnelijke schuldinvordering of incasso-opdrachten.
 • Optreden als sekwester in gerechtelijke procedures.
 • Optreden als pandverzilveraar.
 • Optreden als voorlopig bewindvoerder.
 • Optreden als minnelijk schuldbemiddelaar.
 • Optreden als bemiddelaar in familiezaken.
 • Optreden als curator over onbeheerde nalatenschappen: wanneer bij een overlijden de erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, of wanneer er geen erfgenamen zijn, kan de rechtbank een gerechtsdeurwaarder aanstellen als curator om de nalatenschap van de overledene te vereffenen.
 • Schattingen van roerende goederen en assistentie verlenen aan faillissementscuratoren bij de realisatie van het actief.
 • Vermogensrapporten opstellen.
 • Toezicht houden op loterijen en wedstrijden.